Medical Device Journal    /    Homecare Plaza

​                                                 메디저널      의료기기 정보저널

                                           창간  :  2005년 9월  (ISSN 2092-6030)

                                                                     발행  :  월간.   국배판형 (A4).   40-48면.   전칼라

                                                                     편집  :  뉴스.  정책.  허가.  인증.  법률.  산업.  기술.  전시.  제품

                                                                     배포  :   PDF File  메일 무료 발송 

                                                                                    국내   --  업체.   기관.   연구소.   의료기관  (5,500)

                                                                                    해외   --  해외바이어  (2,500)

​                                                 홈케어프라자      개인. 가정용기기 종합광고지

                                                  발행   :   격월간.   국판형 (A5).   20-30면.   전칼라

                                                                      편집  :   건강  --   개인용 의료기기,   가정용 건강기기

                                                                                     실버  --   노인복지 실버용기기

                                                                                     재활  --   재활운동기기,   장애용보장구

                                                                                     미용  --   개인용 미용기기